Főoldal » Hírek » Nehezen mozgó sértettet rabolt ki a debreceni férfi – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyo­sab­ban minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a helyi fér­fi­val szem­ben, aki nap­pal támad­ta meg és rabol­ta ki áldozatát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. októ­ber 10-én 10 óra 50 perc­kor egy Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­hoz köze­li lakó­te­le­pen sétált, ami­kor utol­ér­te az egész­sé­gi álla­po­ta miatt man­kó­val hala­dó sértettet.

A férfi meg akar­ta sze­rez­ni a 71 éves asszony érté­ke­it, ezért meg­lök­te őt és kirúg­ta a man­kó­ját. Az asszony a föld­re esett, a vád­lott pedig kihasz­nál­ta a véde­ke­zés­re kép­te­len hely­ze­tét és kivet­te tás­ká­já­ból a pénz­tár­cát, majd siet­ve távo­zott. A közel­ben átnéz­te az ello­pott pénz­tár­cát, a benne lévő 27.000 forint kész­pénzt eltet­te, a tár­cát pedig az okira­tok­kal együtt eldobta.

Az elkö­ve­tő bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Pénz­tár­cá­ját az ira­tok­kal együtt vissza­kap­ta, a férfi elfo­gá­sa után pedig a rend­őr­ség az ello­pott pénz­ből közel hét­ezer forin­tot lefog­lalt. A sér­tett a deb­re­ce­ni rend­őr­ség nyo­mo­zá­sa során kérte a meg nem térült kárá­nak megfizetését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső fér­fit súlyo­sab­ban minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­té­vel és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak megtérítésére.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tett, esze­rint ha az elkö­ve­tő a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, úgy a bíró­ság 10 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki és 11 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A rend­őr­ség által a vád­lott elő­ál­lí­tá­sa­kor készí­tett videó itt tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-nap-alatt-rendorkezre-kerult-a-debreceni-rablo