Főoldal » Hírek » Nem adott elsőbbséget a gyanúsított - videóval és fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Figyel­met­le­nül haj­tott ki az egyik telep­ről a főút­ra a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­já­val és össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tel. Az ügy nem kerül bíró­ság­ra, mert az ügyész köz­ve­tí­tést ren­delt el közöttük. 

A veze­tői enge­déllyel 20 éve ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott 2023. már­ci­us 2-án a dél­utá­ni órák­ban Nyír­egy­há­zán az egyik telep­hely­ről sze­re­tett volna gép­ko­csi­já­val balra nagy ívben kihaj­ta­ni a főút­ra. A sér­tett ekkor sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val az emlí­tett úton, a gya­nú­sí­tott­nak bal­ról köze­le­dett a talál­ko­zá­si pont­juk­hoz. A gya­nú­sí­tott figyel­met­len­sé­ge miatt nem adta meg az elsőbb­sé­get a sér­tett gép­ko­csi­já­nak, kihaj­tott a főút­ra, ahol a két jármű össze­üt­kö­zött. Ráadá­sul a sér­tett gép­ko­csi­ja neki­csa­pó­dott egy har­ma­dik, szin­tén sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő járműnek.

A sér­tett­nek a csuk­ló­ja tört el a bal­eset­ben, ami nyolc napon túl gyó­gyult meg. A gép­jár­mű­vek­ben jelen­tős anya­gi kár keletkezett.

A gya­nú­sí­tott azon­nal elis­mer­te a fele­lős­sé­gét a bal­ese­tért, ment­sé­gé­re sem­mit nem tudott fel­hoz­ni, ugyan­ak­kor kérte, hogy jóvá­te­hes­se a sér­tett­nek oko­zott kárt, ami­hez a sér­tett is hozzájárult.

MInd­ezek alap­ján az ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indí­tott eljá­rást hat hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te azért, hogy a felek a köz­ve­tí­tői előtt meg­ál­la­pod­ja­nak. Vár­ha­tó­an pénz­be­li jóvá­té­telt fog kérni a sér­tett a gya­nú­sí­tot­tól. Ha meg­ál­la­po­dá­su­kat az ügyész­ség jóvá­hagy­ja, a gya­nú­sí­tott pedig tel­je­sí­ti az álta­la vál­lal­ta­kat, az ügyész­ség meg fogja szün­tet­ni az eljárást.

A bal­ese­tet az egyik gép­ko­csi fedél­ze­ti kame­rá­ja rög­zí­tet­te, az az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://fb.watch/kM1JgnlyXI/

A képen az okozó sérült jár­mű­ve látható.