Főoldal » Hírek » Nem adott elsőbbséget, felborította a sértett autóját, majd angolosan távozott – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás miatt emelt vádat egy 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem adott elsőbb­sé­get, majd az álta­la oko­zott bal­eset után elhaj­tott a helyszínről.

A vád sze­rint az 50 éves férfi 2023 ápri­li­sá­ban, a dél­utá­ni órák­ban Győr bel­te­rü­le­tén haladt jár­mű­vé­vel, mikor egy keresz­te­ző­dés­ben a „STOP” tábla elle­né­re meg­ál­lás nél­kül haj­tott be a keresz­te­ző­dés­be, és ennek során a védett úton sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­ti jármű olda­lá­nak ütkö­zött, ami az ütkö­zés­től meg­bil­lent és fel is borult.

A vád­lott az ütkö­zést köve­tő­en meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről. A bal­eset során sze­ren­csé­re senki nem sérült meg.

A vád­lott ellen az ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mé­nyért egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott ideig tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től. Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.

A bal­ese­tet rög­zí­tő tér­fi­gye­lő kame­ra­rend­szer fel­vé­te­le a követ­ke­ző vide­ón tekint­he­tő meg: