Főoldal » Hírek » Nem akarta beteg édesapját gondozni, ezért majdnem megfojtotta – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. decem­be­ré­ben az állan­dó ápo­lás­ra szo­ru­ló édes­ap­já­ra támadt.

A vád­irat sze­rint az idős­ko­rú sér­tett beteg­sé­gei miatt ápo­lás­ra szo­rult, ame­lyet a fia a nap 24 órá­já­ban nem akart ellát­ni, mivel a mun­ka­he­lyén nem szán­dé­ko­zott fel­mon­da­ni. Az emi­att inge­rült álla­pot­ban levő férfi 2020. decem­ber 10. nap­ján, dél­után az egyik megye­be­li tele­pü­lé­sen levő házuk­ban alko­holt fogyasz­tott, majd úgy dön­tött, hogy meg­fojt­ja az édes­ap­ját. A férfi a szé­ken ülő apja mögé lépett, aki­nek a nya­kát könyök­haj­lat­ba fogva foj­to­gat­ta. A sér­tett min­den ere­jé­vel véde­ke­zett és sike­rült a szo­rí­tás­ból kisza­ba­dul­nia, azon­ban a férfi a föl­dön fekve még több­ször ököl­lel fejen ütöt­te. A férfi a lát­vány­tól meg­ijed­ve fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal és elment dolgozni.

A maga­te­he­tet­len sér­tet­tet aznap később talál­ták meg és szál­lí­tot­ták kór­ház­ba súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei miatt. A bán­tal­ma­zás miat­ti halál kizá­ró­lag az édes­apa folya­ma­tos véde­ke­zé­se, ellen­ál­lá­sa miatt maradt el. A sér­tett a szak­sze­rű orvo­si keze­lés elle­né­re vírus­fer­tő­zés miatt a kór­ház­ban meghalt.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős­ko­rá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.