Főoldal » Archív » Nem az anya gondozta gyermekeit, de az utánuk járó pénzbeli juttatást felélte

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si jut­ta­tás­sal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki két gyer­me­ke után járó, állam által elő­le­ge­zett tar­tás­dí­jat annak elle­né­re fel­vet­te, hogy a gye­re­kek az édes­ap­juk ház­tar­tá­sá­ban nevel­ked­tek.

A Mar­ca­li köze­lé­ben élő vád­lott még 2016 évben igé­nyel­te az állam­tól tar­tás­díj meg­elő­le­ge­zé­sét az akkor 9 és 7 éves gyer­me­kei után, ame­lyet gyer­me­ken­ként havi 10.000,-Ft összeg­ben kapott meg.

A gye­re­kek 2017. feb­ru­ár­já­ban az édes­apa gon­do­zá­sá­ba kerül­tek, azon­ban ezt a vád­lott a gyám­hi­va­tal felé nem jelen­tet­te be, hanem a pénz­be­li jut­ta­tás meg­szer­zé­se érde­ké­ben elhall­gat­ta. A gyám­hi­va­tal az apa beje­len­té­se alap­ján érte­sült a gye­re­kek gon­do­zá­si helyé­nek meg­vál­to­zá­sá­ról, azon­ban addig­ra a vád­lott­nak - 2017 feb­ru­ár­já­tól 2018 máju­sá­ig - jog­alap nél­kül össze­sen 320.000,-Ft gyer­mek­tar­tás­dí­jat utalt át.

A vád­lott a gyer­me­kek után kapott jut­ta­tást saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, így maga­tar­tá­sá­val 320.000,-Ft össze­gű kárt oko­zott, ami nem térült meg.

A bün­tet­len elő­éle­tű anyá­val szem­ben az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely­nek meg­fe­le­lő­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 1 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta.