Főoldal » Hírek » Nem buszra, hanem áldozatra vártak – videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két lit­ván fér­fi­val szem­ben, akik idén janu­ár­ban kira­bol­tak egy sze­mélyt a sze­ge­di buszpályaudvaron.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak koráb­ban ember­csem­pé­szés miatt vol­tak letar­tóz­ta­tás­ban, mely­ből első­fo­kú íté­le­tü­ket köve­tő­en sza­ba­dul­tak, és mind­ket­ten Lit­vá­ni­á­ban vég­re­haj­tan­dó bűn­ügyi fel­ügye­let­be kerül­tek. A ható­sá­gok elő­ír­ták szá­muk­ra, hogy 72 órán belül hagy­ják el az orszá­got és jelent­kez­ze­nek a lit­ván hatóságoknál.

A két vád­lott azon­ban ennek nem tett ele­get, hanem 2023. janu­ár 29-én, az éjje­li órák­ban a sze­ge­di busz­pá­lya­ud­va­ron kifi­gyel­tek egy fér­fit, aki egy pénz­kö­te­get tar­tott magá­nál. A sér­tet­tet köz­re­fog­ták, majd erő­szak­kal a váró­te­rem kijá­ra­ta felé rán­gat­ták, a pad­ló­ra szo­rí­tot­ták, köz­ben elvet­ték tőle 40.000 ezer forint­ját. Tet­tü­ket köve­tő­en siet­ve elhagy­ták a helyszínt.

A két elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ható­ság még aznap a közel­ben, egy dohány­bolt előtt elfog­ta, ekkor­ra azon­ban már csak az összeg felét talál­ták meg náluk.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor a velük szem­ben ember­csem­pé­szés miatt idő­köz­ben jog­erő­sen kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sü­ket töltő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ese­tet biz­ton­sá­gi kame­ra rögíztette.