Főoldal » Hírek » Nem engedte jegy nélkül utazni, ezért a jegyellenőrre támadt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 47 éves mező­csá­ti nővel szem­ben, aki a tisza­új­vá­ro­si busz­pá­lya­ud­va­ron bán­tal­ma­zott egy jegyellenőrt.

A vád­irat sze­rint, a nő 2020. május 06-án, Tisza­új­vá­ros­ban, itta­san szállt fel a menet­rend sze­rint Eger-Nyíregyháza között köz­le­ke­dő autó­busz­já­rat­ra úgy, hogy menet­je­gyet nem vál­tott. Az autó­bu­szon tar­tóz­ko­dó uta­so­kat a köz­le­ke­dé­si vál­la­lat jegy­el­len­őre még az indu­lást meg­elő­ző­en ellen­őriz­te. Mivel a vád­lott nem volt haj­lan­dó jegyet venni, ezért a férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le a busz­ról, amely­nek a nő csak több­szö­ri fel­szó­lí­tást köve­tő­en tett ele­get. Miu­tán a sér­tett a vád­lot­tal szem­ben befe­jez­te az intéz­ke­dést, a pero­non egy biz­ton­sá­gi őrrel kez­dett beszél­get­ni. Eköz­ben a vád­lott - a vele szem­be­ni fel­lé­pé­sét sérel­mez­ve – oda­lé­pett a sér­tett­hez és a vál­lá­nál meg­ütöt­te. A férfi az ütés­től hátra tán­to­ro­dott, de nem sérült meg.

A sér­tett, mint a köz­for­gal­mú köz­le­ke­dé­si vál­la­lat menetjegy-ellenőrzést végző alkal­ma­zott­ja, a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján a mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sa során köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.