Főoldal » Hírek » Nem fértek el a táncparketten, tömegverekedés lett belőle - VIDEÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az öt fia­tal fér­fit, akik 2021 júli­u­sá­ban össze­ve­re­ked­tek egy sió­fo­ki szórakozóhelyen.

A vád sze­rint a 18 és 21 év közöt­ti fér­fi­ak azért keve­red­tek szó­vál­tás­ba, mert tánc köz­ben két vád­lott a könyö­ké­vel vélet­le­nül meg­lök­te a másik tár­sa­ság­hoz tar­to­zó­kat, illet­ve egyi­kük lábá­ra is lép­tek. A vitát később tett­le­ges­ség követ­te, a vád­lot­tak előbb dula­kod­ni kezd­tek, majd test­szer­te ütle­gel­ni és rug­dos­ni kezd­ték egy­mást, mely­nek követ­kez­té­ben ket­ten is nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A vád­lot­ta­kat a biz­ton­sá­gi őrök a hely­szí­nen vissza­tar­tot­ták, őket a nem sok­kal később érke­ző jár­őrök a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2021 szep­tem­be­ré­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat, és őket egyen­ként két évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta. Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa - végett jelen­tett be fellebbezést.

Az ese­mé­nye­ket a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, mely­nek fel­vé­te­le az Ügyész­ség hiva­ta­los Face­book olda­lán a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el: https://www.facebook.com/watch/?v=219509113438778