Főoldal » Archív » Nem hagyta magát kirabolni az idős miskolci férfi

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 26 éves férfi és fia­tal­ko­rú társa, egy 16 éves lány ellen akik az elmúlt év augusz­tu­sá­ban egy idős fér­fit pró­bál­tak kira­bol­ni Miskolcon.

A vád­lot­tak és a tár­sa­sá­guk­ban lévő 11 éves fiú a bűn­cse­lek­ményt meg­elő­ző­en Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban sétál­tak a déli órák­ban, mikor elha­tá­roz­ták, hogy a náluk lévő gázspray-t hasz­nál­va vala­ki­től - lehe­tő­ség sze­rint egy idős személytől- pénzt fog­nak sze­rez­ni, amit majd egy­más között elosz­ta­nak. A vád­lot­tak a város főut­cá­ján figyel­tek fel a 93 éves fér­fi­ra, akit a gyer­mek­ko­rú­val együtt követ­tek a közel­ben lévő laká­sá­ig. A kapu előtt kör­be­vet­ték az idős embert és a vád­lot­tak gyer­mek­ko­rú társa meg­kér­dez­te tőle a pon­tos időt, majd ami­kor a sér­tett az órá­já­ra nézett, a férfi a gáz­spray­vel az arcá­ba fújt. A vád­lot­tak végül nem tud­tak elven­ni sem­mit a sér­tet­től, mert a férfi segít­sé­gért kiál­tott miköz­ben ő is elő­vet­te a zse­bé­ben lévő pap­ri­ka spray-t, mire a táma­dók elmenekültek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a sza­bad­lá­bon lévő – bűn­se­géd­ként vádolt – fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság­nak. A vád­lot­tak gyer­mek­ko­rú társa nem bün­tet­he­tő, mert a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor még a tizen­ket­te­dik élet­évét sem töl­töt­te be.