Főoldal » Hírek » Nem hagyták buszra szállni, kést rántott - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us ele­jén, a dél­után, Mis­kol­con, a busz­pá­lya­ud­va­ron, egy távol­sá­gi autó­busz­ra akart fel­száll­ni, azon­ban jól ész­lel­he­tő ittas­sá­ga miatt az autó­busz­ve­ze­tő nem enged­te fel a jár­mű­re, ille­tő­leg az eltá­vo­lí­tá­sá­hoz a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat segít­sé­gét kérte.

A biz­ton­sá­gi őrök a vád­lot­tat elkí­sér­ték, leül­tet­ték egy köz­té­ri padra, és álla­po­ta miatt men­tőt hív­tak.

A vád­lott azon­ban egy idő múlva el akart menni, de az őrök közöl­ték vele, hogy a mentő kiér­ke­zé­sé­ig a saját érde­ké­ben marad­jon, mire a vád­lott fel­há­bo­ro­dott, egy kést vett elő, és az egyik biz­ton­sá­gi őr irá­nyá­ba szúró, kaszá­ló moz­du­la­to­kat tett. Az őr lefog­ta a kezét, a vád­lott pedig elej­tet­te a kést.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel –bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.