Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Nem hívott segítséget beteg fiához egy anya – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra - meg­vál­toz­tat­ta a bíró­ság íté­le­tét azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki beteg fiá­nak meg­fe­le­lő ellá­tá­sá­ról nem gon­dos­ko­dott, ami a sér­tett halá­lá­hoz veze­tett.

A 76 éves vád­lott alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­ta­tó, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tú fiá­val egy Bara­nya megyei tele­pü­lé­sen, romos, elha­nya­golt csa­lá­di ház­ban élt. A sér­tett a rend­sze­res orvo­si keze­lést, illet­ve a kör­nye­ze­té­ből érke­ző segít­sé­get elhá­rí­tot­ta, any­ját rend­sze­re­sen alko­hol beszer­zé­sé­re uta­sí­tot­ta.

2021. novem­ber 18-án, dél­előtt, a sér­tett ott­ho­ná­ban a heve­rő­ről a föld­re esett, ahon­nan ittas­sá­ga és gyen­ge fizi­ku­ma miatt nem tudott fel­kel­ni. A vád­lott egyik szom­széd­já­hoz for­dult segít­sé­gért, aki egyéb elfog­lalt­sá­ga miatt nem tudott segí­te­ni, ezért a másik szom­széd­hoz küld­te. A másik szom­széd­tól azon­ban az anya már nem kért segít­sé­get, men­tőt nem hívott, illet­ve utóbb a szom­széd kér­dé­sé­re sem tett emlí­tést fia álla­po­tá­ról. A sér­tett 2 napon át feküdt a föl­dön a fűtet­len, hideg szo­bá­ban, mely­nek követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat a 2022. decem­be­ré­ben hozott íté­le­té­vel gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.

Az íté­let ellen az ügyész fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a másod­fo­kon eljá­ró íté­lő­táb­la a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sét meg­vál­toz­tat­va a vád­lot­tat szán­dé­kos ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ja ki bűnös­nek.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott jog­erős íté­le­té­vel a vád­lott bűnös­sé­gét – az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve – szán­dé­kos ember­ölés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, míg az első­fo­kon kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­nek tar­ta­mát egy évre mér­sé­kel­te.