Főoldal » Hírek » Nem húzta fel a maszkot, ezért bántalmazták – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség bíró­ság elé állít egy 47 éves fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy cse­pe­li buszon azért bán­tal­ma­zott egy másik utast, mert az sza­bály­ta­la­nul visel­te a maszkot.

A sér­tett 2021. ápri­lis 18-án dél körül a XXI. kerü­let, Véd­gát utcai meg­ál­ló­ban szállt fel a Cse­pel irá­nyá­ból Kőbánya-Kispestig köz­le­ke­dő autó­busz­ra, ame­lyen a gya­nú­sí­tott is uta­zott. A sér­tett a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek­nek meg­fe­le­lő­en masz­kot viselt, azon­ban nem sza­bá­lyo­san, ugyan­is a maszk a szá­ját és az orrát nem takar­ta, az állá­ra volt letol­va. A férfi így ült le az egyik négyes ülé­sek egyi­ké­re, éppen a gya­nú­sí­tot­tal szemben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott inge­rül­ten rászólt a fér­fi­ra, hogy vegye fel a maszk­ját. A gya­nú­sí­tott és a sér­tett között ekkor szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a gya­nú­sí­tott a helyé­ről fel­ug­rott, és rátá­madt a másik fér­fi­ra, az egyik kar­ját leszo­rí­tot­ta, miköz­ben ököl­lel, több­ször meg­ütöt­te őt a fején, az olda­lán, vala­mint a hátán. A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a sér­tett a jármű pad­ló­já­ra került, a gya­nú­sí­tott azon­ban a bán­tal­ma­zá­sá­val még ekkor sem hagyott fel, több­ször meg­rúg­ta a férfit.

Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott vissza­ült az álta­la koráb­ban elfog­lalt ülés­re. A követ­ke­ző meg­ál­ló­ban a busz­ve­ze­tő érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rend­őr­sé­get, ame­lyet meg­hall­va a gya­nú­sí­tott a hely­szín­ről elme­ne­kült, a rend­őrök azon­ban azo­no­sí­tot­ták és elfogták. 

A sér­tett zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett első­sor­ban a fején. A táma­dott, illet­ve sérült test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás ere­jé­re, mód­já­ra tekin­tet­tel a súlyo­sabb sérü­lé­sek reá­lis veszé­lye fennállt.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a rend­őr­ség által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, a fér­fit napo­kon belül gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt. 

A busz kame­rá­ja rög­zí­tet­te az eseményeket.