Főoldal » Hírek » Nem jelent meg a bíróság előtt – letartóztatták - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki a bíró­ság idé­zé­se elle­né­re az elő­ké­szí­tő ülé­sen nem jelent meg, és rend­őri elő­ve­ze­té­se ered­mény­te­len volt.

A gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­té­vel vádolt, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző férfi az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülés­re a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék sza­bály­sze­rű idé­zé­sé­re nem jelent meg, ezért a bíró­ság az újabb idő­pont­ra kitű­zött elő­ké­szí­tő ülés­re a vád­lott elő­ve­ze­té­sét ren­del­te el. A vád­lott utóbb a bíró­sá­got email­ben több­ször arról tájé­koz­tat­ta, hogy a tár­gya­lá­so­kon nem kíván részt venni. Az elő­ké­szí­tő ülés nap­já­nak reg­ge­lén az elő­ve­ze­tést a rend­őr­ség nem tudta vég­re­haj­ta­ni, mivel a vád­lott meg­adott lak­cí­mén nem tar­tóz­ko­dott, ugyan­ak­kor rövid időre meg­je­lent a bíró­ság épü­le­te előtt „saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó” cél­já­ból, majd az ülés meg­kez­dé­se előtt isme­ret­len hely­re távo­zott.

A bíró­ság a fen­ti­ek­re tekin­tet­tel az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig elren­del­te vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés­sel szem­ben a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zés foly­tán másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­ban a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről ren­del­ke­ző hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság meg­ala­po­zot­tan hivat­ko­zott annak veszé­lyé­re, hogy a vád­lott a bün­te­tő­el­já­rás során elér­he­tet­len­né válik, így vele szem­ben az eljá­rás csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés foga­na­to­sí­tá­sa mel­lett foly­tat­ha­tó le. A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se tehát a vád­lott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben szük­sé­ges.