Főoldal » Hírek » Nem adott elsőbbséget, nyakcsigolya törést okozott a vétlen sofőrnek - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a keresz­te­ző­dés­ben, így a vét­len sze­mély­gép­ko­csi­val ütköz­ve oko­zott súlyos balesetet.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. decem­ber 4-én, 6 óra 45 perc­kor autó­val köz­le­ke­dett Tata­bá­nya lakott terü­le­tén kívül. Az útke­resz­te­ző­dés­ben a 8135-ös számú úton a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 70 km/óra.

Az elkö­ve­tő a keresz­te­ző­dés­be az „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sa elle­né­re meg­ál­lás nél­kül, 10-14 km/óra közöt­ti sebes­ség­gel beha­ladt, és nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a neki bal­ról jobb­ra, Tata­bá­nya felől Kör­nye irá­nyá­ba sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő vét­len gép­jár­mű­nek, amely­nek jobb első ülé­sén utast szál­lí­tott. A vét­len sze­mély­gép­ko­csi a vád­lott jár­mű­vé­nek ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len jármű veze­tő­je tizen­két hét alatt gyó­gyu­ló nyak­csi­go­lya törést, míg utasa és a vét­kes sofőr is nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.