Főoldal » Hírek » Nem kért barátja társaságából, ezért hétszer megszúrta - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit a Mis­kol­ci Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és ugyan­ilyen tar­tam­ban köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélt. A vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

Az íté­let sze­rint az elkö­ve­tés­kor 32 éves vád­lott 2021 ápri­li­sá­ban ott­ho­ná­ban tar­tóz­kod­va alko­holt és  új pszi­cho­ak­tív anya­got, ún. her­bált fogyasz­tott. Dél­után ven­dég­ség­be érke­zett hozzá a barát­ja, aki­vel koráb­ban napi rend­sze­res­ség­gel a köze­li kocs­má­ban, vagy a csa­lá­di házá­ban ita­lo­zott. Ami­kor ivó­cim­bo­rá­ja a ház­hoz meg­ér­ke­zett, a vád­lott – min­den előz­mény nél­kül – azon­nal ordí­ta­ni kez­dett vele, kér­dő­re vonta, hogy miért van ott és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen el vagy meg­öli. Köz­ben a kony­há­ból magá­hoz vett egy 19 cm pen­gé­jű kést, amellyel hét­szer meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta a fér­fit a felső tes­tén, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy „meg­dög­lesz!” A bán­tal­ma­zást csak akkor hagy­ta abba, ami­kor barát­ja a föld­re esett. A sér­tett­nek még volt annyi ereje, hogy tele­fo­non segít­sé­get kér­jen. Sógo­ra érke­zett a hely­szín­re, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rend­őr­sé­get, miköz­ben a vád­lott kezé­ben egy csa­var­hú­zó­val fenye­get­te őt. A rend­őrök­nek az agresszív, szin­te önkí­vü­le­ti álla­pot­ban lévő vád­lot­tal szem­ben testi kény­szert kel­lett alkal­maz­ni­uk.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, éle­tét a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a bíró­ság dön­té­se tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A vád­lott min­den mél­tá­nyol­ha­tó indok nél­kül, önhi­bá­ból eredő ittas és bódult álla­pot­ban való­sí­tot­ta meg barát­ja sérel­mé­re a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú élet elle­ni bűn­cse­lek­ményt. A tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben külö­nö­sen fon­tos a pél­dás bün­te­tés, mely­nek eny­hí­té­se nem indo­kolt, ezért az ügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.