Főoldal » Hírek » Nem kerül feltételes szabadságra a szexuális erőszak miatt elítélt férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­nek köszön­he­tőn még­sem kerül fel­té­te­les sza­bad­ság­ra az a kalo­csai férfi, akit a bíró­ság 2017-ben a lány­uno­ká­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt jog­erő­sen 8 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt.

A kalo­csai fér­fit 2017 júli­u­sá­ban jog­erő­sen a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la ítél­te 8 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, mert 2015-ben az akkor öt és fél éves lány­uno­ká­já­val por­nó­fil­met néze­tett, több­ször fog­dos­ta a kis­lányt, illet­ve más sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett vele.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék büntetés-végrehajtási bíró­ja a 2021. júni­us 1-én hozott vég­zé­sé­vel az elítélt fér­fit fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tot­ta. Ezt a bíró azzal indo­kol­ta, hogy a férfi maga­tar­tá­sá­val, mun­ka­vég­zé­sé­vel nem volt prob­lé­ma a bör­tön­ben, így a bün­te­tés célja továb­bi sza­bad­ság­el­vo­nás nél­kül is elérhető.

A fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zett azért, hogy az elítélt ne kerül­hes­sen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Az ügyész a fel­leb­be­zést azzal indo­kol­ta, hogy az elítélt nem tanú­sí­tott meg­bá­nást az álta­la elkö­ve­tett, rend­kí­vül súlyos bűn­cse­lek­mény miatt. A férfi úgy visel­ke­dik, mint­ha nem tör­tént volna semmi, az uno­ká­já­nak a bör­tön­ből aján­dé­ko­kat kül­döz­ge­tett. Ezen kívül az elítélt kör­nye­ze­té­ben sincs olyan sze­mély, aki elő­moz­dí­ta­ná tette követ­kez­mé­nye­i­nek belá­tá­sát, így a férfi sze­mé­lyi­sé­gé­re, a bűn­cse­lek­mény súlyá­ra és körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel a sza­bad­ság­vesz­tés még nem érte el a célját.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék másod­fo­kú taná­csa 2021. júni­us 24-én az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve meg­vál­toz­tat­ta az első­fo­kú dön­tést és mel­lőz­te az elítélt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sát. A másod­fo­kú bíró­ság sze­rint a súlyos sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt a vér­sze­rin­ti uno­ká­ja sérel­mé­re, hosszabb időn keresz­tül elkö­ve­tő elíté­let­tel szem­ben a bün­te­tés célja csak a sza­bad­ság­vesz­tés tel­jes kitöl­té­sé­vel érhe­tő el. A másod­fo­kú bíró­ság dön­té­se végleges.