Főoldal » Hírek » Nem kerül szabadlábra a nézeteltérését csontozó késsel rendezni kívánó férfi

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki tavaly gyom­ron szúr­ta sér­tet­tet.

A szar­va­si férfi 2019 nya­rán ittas álla­pot­ban egy kocs­má­ban szó­ra­ko­zott. A férfi a továb­bi kiszol­gá­lá­sá­nak meg­ta­ga­dá­sát köve­tő­en a hang­ját fel­emel­ve mél­tat­lan­ko­dott és fenye­ge­tő­zött, ezért a pul­tos nő élet­tár­sa őt rend­re intet­te. Ezt a vitát a férfi úgy kíván­ta lezár­ni, hogy a magá­nál tar­tott kés­sel gyom­ron szúr­ta a sér­tet­tet. A meg­szúrt férfi éle­tét az ide­jé­ben meg­kez­dett, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg. 

A Gyu­lai Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a szar­va­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mellyel szem­ben a vád­lott jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, mivel a vád­lott cse­lek­mé­nye 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő, továb­bá őt koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt elítél­ték. 

A ter­helt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge tár­gyá­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja le a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.