Főoldal » Archív » Nem létező NAV-os kapcsolatra hivatkozva kért pénzt – vádemelés

Koráb­bi üzlet­tár­sa­it csap­ta be egy férfi, ami­kor nem léte­ző befo­lyá­sá­val üzér­ke­dett; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ellene.

A vád­irat sze­rint az 53 éves férfi átvet­te egy cég tulaj­do­no­si és kép­vi­se­le­ti joga­it egy házas­pár­tól, azon­ban ennek kap­csán köz­tük elszá­mo­lá­si vita merült fel.

A férfi a házas­pár­nak a 2016. évben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a cég ellen adó­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat indult, amely a házas­pár koráb­bi gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­gét érin­ti. A vád­lott azt is mond­ta, hogy ha a házas­pár fizet neki több mint más­fél mil­lió forin­tot, akkor haj­lan­dó olyan valót­lan tar­tal­mú nyi­lat­ko­za­tot tenni az adó­ha­tó­ság előtt, hogy a koráb­bi köny­ve­lé­si ira­to­kat kidobta.

A férfi sze­rint a kért pénz­ből fél­mil­lió forint ügy­vé­di mun­ka­díj lett volna, egy­mil­lió forint pedig az a vesz­te­ge­té­si pénz, ame­lyet az adó­ha­tó­ság alkal­ma­zott­já­nak jut­tat­tak volna el, még­pe­dig egy olyan ügy­véd útján, aki koráb­ban magas köz­meg­bí­za­tás­ban lévő hoz­zá­tar­to­zó­já­ra figye­lem­mel jó kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­zett. A vád­lott állí­tá­sa sze­rint a vesz­te­ge­té­si pén­zért az adó­ha­tó­sá­gi alkal­ma­zott ered­mény­te­le­nül foly­tat­ta volna le a vizsgálatot.

A vád­lott állí­tá­sai valót­la­nok vol­tak, célja kizá­ró­lag pénz­szer­zés­re irá­nyult. A házas­pár a kor­rup­ci­ós aján­la­tot nem fogad­ta el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy az, aki befo­lyás­sal üzér­ke­dő sze­mély­nek jog­ta­lan előnyt ígér vagy ad, maga is bűn­cse­lek­ményt, befo­lyás vásár­lá­sát köve­ti el, akkor is, ha a hivat­ko­zott befo­lyás valót­lan. Ha vala­ki azzal a cél­lal ígéri vagy adja ezt a pénzt, hogy abból a tudo­má­sa sze­rint hiva­ta­los sze­mély is része­sül, akkor – füg­get­le­nül a hiva­ta­los sze­mély tény­le­ges léte­zé­sé­től – vesz­te­ge­tést követ el.