Főoldal » Archív » Nem létező örökség miatt akart ölni, de a jégkásába tett szer mennyisége alkalmatlan volt az ölésre

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vádat emelt előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt azzal a jász­apá­ti fér­fi­val szem­ben, aki meg­mér­gez­te a barátnőjét.

A vád­irat sze­rint a férfi koráb­bi élet­tár­sa, majd későb­bi barát­nő­je azért, hogy magá­hoz kösse őt, még 2011. évben elhi­tet­te a fér­fi­val, hogy nagyobb vagyont örö­költ, mely­nek egy részét vég­ren­de­le­té­ben a vád­lott­ra hagy­ja. A nő egy valót­lan tar­tal­mú vég­ren­de­le­tet is muta­tott a fér­fi­nak, azért, hogy az elhiggye, hogy léte­zik az örökség.

A vád­lott­nak 2018 decem­be­ré­ben anya­gi gond­jai adód­tak, ezért pénz­re lett volna szük­sé­ge. A férfi még ekkor sem tudta, hogy nem léte­zik az örö­költ vagyon, ezért az álta­la hitt örök­ség meg­szer­zé­se érde­ké­ben elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli a barátnőjét.

A vád­lott 2018 decem­be­ré­ben egy koráb­ban meg­szer­zett kálium-kloriddal kíván­ta meg­mér­gez­ni a sér­tet­tet, amely nagy mennyi­ség­ben az embe­ri szer­ve­zet­ben szív­meg­ál­lást, és így halált is okozhat.

A vád­lott egy teás­ka­nál­nyi kálium-kloridot két dl-es pohár­ban össze­ke­vert málna szörp­pel és víz­zel, majd a keve­ré­ket lefa­gyasz­tot­ta. Az így elké­szült jég­ká­sá­val más­nap meg­kí­nál­ta a sér­tet­tet, aki azon­ban a kós­to­lást köve­tő­en nem volt haj­lan­dó min­det elfo­gyasz­ta­ni, mert a jég­ká­sa rossz ízű és maró hatá­sú volt.

A sér­tett szer­ve­ze­té­be jutott anyag, de még az összes, vád­lott által elké­szí­tett jég­ká­sá­ban lévő szer sem okoz­hat­ta volna a sér­tett halá­lát cse­kély mér­té­kű tar­tal­ma miatt.

A minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kiszab­ha­tó bün­te­tés – mely 20 évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is lehet – kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő, ha az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­ményt alkal­mat­lan esz­köz­zel vagy alkal­mat­lan módon köve­ti el, mint ahogy ezt tette a vád­lott jelen eset­ben is.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dön­tést hozni.