Főoldal » Hírek » Nem létező termékeket árult, 26 embert csapott be - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki össze­sen 26 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be valót­lan inter­ne­tes hirdetésekkel.

A negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2020 decem­be­ré­től kez­dő­dő­en tíz hóna­pon keresz­tül hir­de­tett külön­bö­ző álne­ve­ken olyan ter­mé­ke­ket – így külö­nö­sen régi, illet­ve gyűj­tők­nek szánt pénz­ér­mé­ket és bank­je­gye­ket, vala­mint par­fü­mö­ket és ruha­da­ra­bo­kat – ame­lyek­kel való­já­ban nem ren­del­ke­zett. A hir­de­té­se­i­re az ország külön­bö­ző része­i­ről jelent­ke­ző vevők­től ezt köve­tő­en a vád­lott a vétel­ár, illet­ve több eset­ben a posta költ­ség előre uta­lá­sát kérte, az össze­gek beér­ke­zé­se után azon­ban a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket nem küld­te el a vevők­nek, hanem a pénzt elköltötte.

A vád­lott ilyen mód­szer­rel 2021 októ­be­ré­ig 26 vevőt csa­pott be, akik­nek fejen­ként 3.000,- Ft és 57.400,- Ft közöt­ti kárt oko­zott, azon­ban a sér­tet­tek nagy szá­má­ra tekin­tet­tel a vád­lott által kicsalt összeg összes­sé­gé­ben meg­kö­ze­lí­ti a fél­mil­lió forintot.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotót az egyik sér­tett bocsá­tot­ta a nyo­mo­zó ható­ság rendelkezésére.