Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem létező tűzifát hirdettek, 11 millió forintot csaltak ki vele - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség két sze­méllyel szem­ben 68 rend­be­li minő­sí­tett csa­lás miatt, egy továb­bi fér­fi­val szem­ben pénz­mo­sás miatt emelt vádat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint egy pécsi ille­tő­sé­gű nő és a társa a 2020 októ­be­re és 2021 máju­sa közöt­ti hét hónap­ban inter­ne­tes hir­de­té­se­ken keresz­tül kínál­tak a piaci árnál jóval ala­cso­nyabb áron, ház­hoz szál­lí­tás­sal tűzi­fát. A hir­de­tés­re jelent­ke­zők közül 68 sér­tet­től össze­sen 11.469.000 forin­tot csal­tak ki, majd az uta­lá­so­kat köve­tő­en elér­he­tet­len­né vál­tak a sér­tet­tek számára.

A har­ma­dik sze­mély a sér­tet­tek meg­té­vesz­té­sé­ben ugyan nem vett részt, de bank­szám­lát bocsá­tott a nő ren­del­ke­zé­sé­re a csa­lá­sok­ból eredő össze­gek foga­dá­sá­ra, majd az arra érke­ző össze­ge­ket átad­ta a nőnek.

A csa­lá­so­kat elkö­ve­tő, bün­te­tett elő­éle­tű két vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, míg a pénz­mo­sást meg­va­ló­sí­tó fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.