Főoldal » Hírek » Nem mindenki örül, mikor az elveszett pénztárcáját megtalálják – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközlménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 18 éves sal­gó­tar­já­ni fia­tal ellen, aki elvesz­tet­te a pénz­tár­cá­ját, amit a becsü­le­tes meg­ta­lá­ló a benne lévő kábí­tó­szer­rel együtt leadott a rendőrségen.

A vád­irat sze­rint az akkor még fia­tal­ko­rú vád­lott 2021 nya­rán elvesz­tet­te a pénz­tár­cá­ját egy ját­szó­té­ren. Más­nap egy kutya­sé­tál­ta­tó meg­ta­lál­ta a tár­cát, és azt lead­ta a rend­őr­sé­gen. A pénz­tár­ca átné­zé­se során a rend­őrök meg­ta­lál­ták a vád­lott sze­mé­lyes ira­ta­it, de a pénz­tár­cá­ban volt két cso­mag kan­na­biszt tar­tal­ma­zó növé­nyi őrle­mény is.

A rend­őrök a tár­cá­ban talált ira­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ták a tulaj­do­nos kilé­tét, kihall­gat­ták, majd tőle vize­let­min­tát vet­tek, mely­ből kide­rült, hogy nem csak tárol­ta a dro­got, hanem abból fogyasz­tott is. Mivel a kábí­tó­szer cse­kély mennyi­sé­gű volt, az ügyész­ség fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást annak érde­ké­ben, hogy a férfi részt vehes­sen egy kábítószer-használatról szóló keze­lé­sen, melyet önként vál­lalt. A keze­lés fon­tos­sá­ga abban áll, hogy amennyi­ben a fog­lal­ko­zá­so­kon a kezdő kábí­tó­szer fogyasz­tók részt vesz­nek, nem lehet őket meg­bün­tet­ni a cselekményükért.

A fia­tal a koráb­bi vál­la­lá­sa elle­né­re nem vett részt a fog­lal­ko­zá­so­kon, így az ügyész­ség­nek el kel­lett ren­del­nie az eljá­rás foly­ta­tá­sát és elle­ne vádat emelt kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.