Főoldal » Hírek » Nem sikerültek a fogadásai, ezért lottózóban dühöngött egy férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki játék­vesz­tés miat­ti dühét ron­gá­lás­sal vezet­te le. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júli­us 04-én, egy esz­ter­go­mi lot­tó­zó­ban vir­tu­á­lis sport­já­té­kon több­ször veszí­tett. A leg­utol­só alka­lom­mal a férfi a játék­vesz­tés miatt érzett dühé­ben szit­ko­zó­dott, majd egy­szer ököl­lel rácsa­pott az üzlet­ben lévő táb­la­gép­re, és TV-be, azt le is köpte, végül pedig jobb könyö­ké­vel, nagy erő­vel bele­kö­nyö­költ a táblagépbe.

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel 40.284 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, mert a táb­la­gép kijel­ző­je betörött.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a ron­gá­lás­sal oko­zott kár megtérítésére.

A cse­lek­ményt a lot­tó­zó biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette: 

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/785576996072919