Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat az élettársát módszeresen bántalmazó szabadszállási férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a nem jog­erő­sen elítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú bíró­sá­gi határozatot.

A fér­fit 2021 máju­sá­ban a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék testi sér­tés és kap­cso­la­ti erő­szak miatt 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, egy­út­tal a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, amely ellen a férfi és a védő­je fel­leb­be­zett a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se és bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se érdekében.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­tól kez­dő­dő­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel Sza­bad­szál­lá­son. A férfi az együtt­élé­sük alatt folya­ma­to­san keres­te a konf­lik­tust a sér­tet­tel, amely­nek során őt több alka­lom­mal dur­ván bán­tal­maz­ta, szi­dal­maz­ta és leköp­dös­te. A férfi a sér­tet­tet több eset­ben, órá­kon keresz­tül test­szer­te ököl­lel meg­ütöt­te vala­mint meg­rug­dos­ta. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett keze­i­nek töré­ses, míg a lépé­nek bevér­zés­sel és zúzó­dás­sal járó köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett a tör­vény­szék és a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val, misze­rint a férfi ren­de­zet­len sze­mé­lyi körül­mé­nyei miatt fenn­áll a szö­ké­sé­nek vagy elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye, továb­bá a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re vala­mint arra figye­lem­mel, hogy az első­fo­kú íté­let sze­rint a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll. Mind­ezek alap­ján tovább­ra is indo­kolt vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmazása.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen a férfi és védő­je fel­leb­be­zett eny­hí­tés érde­ké­ben. A férfi bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a későb­bi­ek­ben dönt.