Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nem tankolt, hanem radiátort lopott a benzinkúton egy gyöngyösi nő - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 35 éves, lopás miatt koráb­ban már elítélt nővel szem­ben, aki egy nyári reg­ge­len a város egyik üzemanyag-töltő állo­má­sá­nak WC-jéből két lap­ra­di­á­tort tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott 2016. júni­us 27-én, Gyön­gyö­sön, már kora reg­gel elsé­tált egy, a város bel­te­rü­le­tén talál­ha­tó ben­zin­kút­ra, de nem azért, hogy ott üzem­anya­got vásá­rol­jon, hanem, hogy ellop­ja a mel­lék­he­lyi­sé­gek­ben talál­ha­tó fűtő­tes­te­ket. Ennek meg­fe­le­lő­en - miu­tán magá­hoz vett néhány félig szí­vott csik­ket az autó­mo­só mel­let­ti sze­me­tes­ből - bement a töl­tő­ál­lo­más épü­le­té­be, ahol a sze­mély­zet enge­dé­lyé­vel levet­te a helyé­ről a férfi mosdó kul­csát, majd a kis helyi­ség­ben erő­szak­kal kirán­gat­ta a fal­ból az alu­mí­ni­um­ból készült radi­á­tort. Miu­tán ezt eldug­ta a kerí­tés mel­lett, vissza­ment a kiszol­gá­ló térbe, ahol közöl­te, hogy vélet­le­nül rossz kul­csot vitt el, ezért elkér­te a női mos­dó­ét is, majd – megint csak dolog elle­ni erő­sza­kot alkal­maz­va – onnan is elvit­te a fűtő­tes­tet. A lopást a dél­előt­ti órák­ban fedez­ték fel, miu­tán ész­lel­ték, hogy rozs­dás víz öntöt­te el a WC-t.

A vád­lott a radi­á­to­ro­kat még aznap 1.000,- Ft-ért elad­ta egy isme­rő­sé­nek, aki­nek révén a koráb­ban kifo­gás­ta­lan beren­de­zé­sek - fém­hul­la­dék­ként - egy helyi fel­vá­sár­ló telep­he­lyé­re kerül­tek, ahol a rend­őr­ség később lefog­lal­ta azo­kat. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét utóbb beis­me­rő elkö­ve­tőt a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján sike­rült azonosítani.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a nőt sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben, emel­lett a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyo­ni előny ere­jé­ig ren­del­jen el a ter­hé­re rész­le­ges vagyon­el­kob­zást, és köte­lez­ze őt a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is. 

E g e r, 2016. októ­ber 19. napján

                                                                                                                                                  Dr. Sza­ló­ki Zoltán 

főügyész

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye