Főoldal » Archív » Nem tartóztatták le a bántalmazót - az ügyészség fellebbezett

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be az élet­tár­sát bán­tal­ma­zó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak mel­lő­zé­se miatt.

A járá­si ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert több ízben is – leg­utóbb 2020. júni­us 8-án, éppen hason­ló cse­lek­mény miat­ti bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt és ami­att – bán­tal­maz­ta élet­tár­sát. Az utol­só alka­lom­mal a kert­jük­ben rúgta fejbe az éppen gug­go­ló nőt.

A rúgás követ­kez­té­ben a sér­tett bal szeme alatt vérző duz­za­nat keletkezett.

Az elkö­ve­tőt aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség azért indít­vá­nya elle­né­re a Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság letar­tóz­ta­tás helyett csak távol­tar­tást ren­delt el.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se érde­ké­ben az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.