Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Nem tetszett a sértett hangneme, ezért megverték- vádemelés -a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-VIDEÓVAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tett sérel­me­zett hang­ne­mét verés­sel torol­ták meg.

 Két férfi a barát­nő­ik­kel 2020. már­ci­us 14-én haj­nal­ban Esz­ter­gom­ban egy gyors­ét­te­rem­be men­tek. A fér­fi­ak a meg­ren­delt éte­lük­re vár­tak, ami­kor tőlük a sér­tett férfi ciga­ret­tát kért. A vád­lot­tak a sér­tett kéré­sét nem tel­je­sí­tet­ték, aki emi­att velük köte­ke­dett, és leke­ze­lő hang­nem­ben beszélt.

Az egyik elkö­ve­tő dühé­ben neki­ron­tott a sér­tett­nek, őt jobb kéz­zel meg­ütöt­te a vál­lán, aki emi­att egyen­sú­lyát veszt­ve neki­esett a másik fér­fi­nak. Ezután ez a férfi bal kar­já­val átkul­csol­ta sér­tett nya­kát, majd mind­ket­ten ütle­gel­ték a sértettet.

A vere­ke­dés­nek a garáz­da fér­fi­ak barát­női igye­kez­tek véget vetni, pró­bál­ták a bará­ta­i­kat csi­tí­ta­ni és a sér­tet­től távolítani.

Az ügyész­ség az esz­ter­go­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fi­a­kat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés meg­fi­ze­té­sé­re kötelezze.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.