Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért elégette volt élettársa holmijait - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás miatt emelt vádat azzal a 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki úgy állt bosszút volt élet­tár­sán, hogy betört a házá­ba és eléget­te a dolgait.

A vád­lott és élet­tár­sa 2020 augusz­tu­sá­ban sza­kí­tot­tak, melyet azon­ban a vád­lott nem tudott elfo­gad­ni. A férfi a sza­kí­tá­suk más­nap­ján meg­je­lent az asszony Kapos­vár kör­nyé­ki lakó­he­lyén azért, hogy ráve­gye az asszonyt kap­cso­la­tuk foly­ta­tá­sá­ra, akit azon­ban nem talált ott­hon. Ekkor a férfi tele­fo­non beszélt a nővel, aki eluta­sí­tot­ta a vád­lott kérését.

Ettől a férfi indu­lat­ba jött, és az utca­fron­ti drót­ke­rí­tést meg­bont­va bement az ingat­lan­ra, majd a lakó­ház bejá­ra­ti ajta­ját is fel­fe­szí­tet­te. A vád­lott azért, hogy sza­kí­tá­suk miatt bosszút áll­jon volt élet­tár­sán, a nő hasz­ná­la­ti tár­gya­it – így már­kás póló­it és cipő­it, de még a haj­szá­rí­tó­ját, a kony­hai robot­gé­pét és két kerék­pár­ját is – kihord­ta az udvar­ra, ahol eléget­te azo­kat. A vád­lott ezután – azért, hogy bosszú­ját tel­jes­sé tegye - meg­ron­gál­ta a nő dísz­vi­rág­ja­it, illet­ve a vete­mé­nyes­ben lévő növé­nye­ket is kivágta.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­ra fel­fi­gyel­tek a közel­ben lakók is, akik fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit a tűz elol­tá­sá­ra, mely­nek ele­get tett. A vád­lott a bűn­cse­lek­ménnyel össze­sen 140 000 Ft kárt oko­zott a nőnek.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.