Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Nem tudták kirabolni a trafikot – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik egy Duna­ke­szin talál­ha­tó dohány­bol­tot akar­tak kira­bol­ni, de azt az ott dol­go­zó eladó meg­aka­dá­lyoz­ta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők mun­ka­tár­sak vol­tak, az egyi­kük beosz­tott­ja volt a két másik férfi. A főnök rávet­te a két beosz­tott­ját arra, hogy rabol­ják ki az egyik Duna­ke­szin talál­ha­tó dohány­bol­tot. Ennek érde­ké­ben még 2021 decem­ber 12-én, éjsza­ka, a két fér­fit autó­já­val a tra­fik köze­lé­be vitte, majd ott kitet­te azzal, hogy meg­vár­ja őket.

A két elkö­ve­tő az autó­ból kiszáll­va elő­ször haj­na­li három­ne­gyed három körü­li idő­ben ment be a dohány­bolt­ba. Ekkor még csak ener­gia­italt vásá­rol­va fel­mér­ték a tere­pet. Arcu­kat maszk takar­ta, fejük­re kapuc­nit húz­tak. Abban az idő­ben - a pan­dé­mi­ás hely­zet miatt - azon­ban a maszk hasz­ná­la­ta nem volt fur­csa, így nem kel­tett gya­nút.

Fél négy körül vissza­tér­tek a bolt­ba és ismét két ener­gia­ital kér­tek az eladó­tól. Egyi­kük egy ezer­fo­rin­tos bank­je­gyet is kitett a pult­ra. Ami­kor az eladó a pén­zért nyúlt, akkor a hozzá köze­lebb álló férfi meg­ra­gad­ta a kar­ját és maga felé kezd­te húzni a sér­tet­tet, miköz­ben a kassza tar­tal­mát köve­tel­te. Az eladó azon­ban sza­bad kezé­vel még meg tudta nyom­ni a pánik­gom­bot. Miu­tán az elkö­ve­tők ész­lel­ték a riasz­tást a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek.

Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a három férfi ellen.

A fel­vé­te­len a cse­lek­mény elkö­ve­té­se lát­ha­tó,