Főoldal » Archív » Nem válogatott a helyszínek között a miskolci tolvaj

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 29 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hóna­po­kon keresz­tül szin­te válo­ga­tás nél­kül tört be min­den­ho­vá, ahol érté­kek meg­szer­zé­sét remélte.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2016 októ­be­re és 2017 janu­ár vége közöt­ti idő­szak­ban a leg­kü­lön­fé­lébb helyek­re, így élel­mi­szer­bolt­ba, totó-lottózóba, sörö­ző­be, virág­bolt­ba és külön­bö­ző cégek telep­he­lye­i­re ment be, és szin­te min­dent – így kész­pénzt, gép­ko­csi indí­tó­kul­cso­kat, ener­gia­italt, hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – lopott, mellyel össze­sen kilenc sér­tett­nek oko­zott kárt.

A bűncselekmény-sorozat elkö­ve­té­se után a férfi Német­or­szág­ba uta­zott, ahol szin­tén több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A fér­fit a rend­őr­ség elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fogta el, és a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en elő­ter­jesz­tést tett az ügyész­ség­nek a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­nek indítványozására.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért 1 hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.