Főoldal » Hírek » Nem válogatott, ha pénzt akart szerezni – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki több lopás­ban is részt vett, néha alkal­mi sze­xu­á­lis part­ne­rei sérelmére.

A vád­irat sze­rint a nő 2020 júli­us vége és 2021 ápri­li­sa között több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el Örkény­ben illet­ve Lajosmizsén.

Egy eset­ben tár­sá­val egy csa­lá­di ház­ban az alvó sér­tett mel­lől tele­ví­zi­ót és pénzt lopott el.

Ezután két bolt­ban is kihasz­nál­ta a pénz­tá­ro­sok figyel­met­len­sé­gét és kész­pénzt vett el a pénz­tár­gép­ből, illet­ve pénz­ka­zet­tá­ból. Más­kor meg­elé­ge­dett azzal, hogy csak két cso­kit nem fize­tett ki.

Nem riadt vissza attól sem, hogy az utcán pró­bál­ja meg lerán­gat­ni egy idős nő vál­lá­ról a táskáját.

Két­szer pedig egy-egy fér­fi­nak nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást pén­zért gép­ko­csi­juk­ban, majd azt köve­tő­en figyel­met­len­sé­gü­ket kihasz­nál­va az autó­ból tár­cá­ju­kat is ellopta.

A nő a cse­lek­mé­nyek­kel mint­egy öt és fél mil­lió forint­hoz jutott, amit két tár­sá­val együtt – akik tud­tak a pénz lopott vol­tá­ról – nagy­részt feléltek.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség a nővel szem­ben két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te és több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­si cse­lek­mény, míg két társa ellen pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat.