Főoldal » Hírek » Nem vette észre a STOP táblát, elütötte a motorost - videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az útke­resz­te­ző­dés előtt nem vette észre a Stop táb­lát, ezért las­sí­tás és meg­ál­lás nél­kül haj­tott be a kereszteződésbe.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a mun­kál­ta­tó­ja kis­te­her­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Haj­dú­ná­ná­son 2022. novem­ber 4-én, dél körül. A jár­mű­ben a vád­lott két utast is szál­lí­tott, biz­ton­sá­gi öve­i­ket vala­mennyi­en becsatolták.

Derült, tisz­ta, napos idő­ben, köze­pes for­ga­lom­ban, szá­raz asz­falt­bur­ko­la­tú úton a vád­lott körül­be­lül 40 km/h sebes­ség­gel haladt egy útke­resz­te­ző­dés felé. A vád­lott nem vette észre a rá vonat­ko­zó Stop táb­lát, ezért nem las­sí­tott és nem állt meg, hanem vál­to­zat­lan sebes­ség­gel behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be. A vád­lott így nem adott elsőbb­sé­get a keresz­te­ző úton sza­bá­lyo­san, segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral egye­ne­sen hala­dó 72 éves sér­tett­nek. A vád­lott jár­mű­vé­nek jobb olda­li első sarok­ré­sze érin­tő­le­ge­sen ütkö­zött a sér­tett motor­ke­rék­pár­ja hátsó kere­ké­vel, ettől a sér­tett egyen­sú­lyát vesz­tet­te és az úton felborult.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lést és agy­ráz­kó­dást szen­ve­dett, vala­mint zúzó­dá­sos, hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A bal­ese­tet a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.