Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem volt megelégedve a vásárolni kívánt autóval, ezért szétverte - fotókkal - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki miu­tán nem volt meg­elé­ged­ve az álta­la vásá­rol­ni kívánt autó­val, azt kala­páccsal szétverte.

A vád sze­rint a sér­tett 2023 janu­ár­já­ban inter­ne­ten hir­det­te meg eladó gép­ko­csi­ját. A hir­de­tés­re jelent­ke­zett a vád­lott, aki Pécsett meg­te­kin­tet­te az autót, azt kipró­bál­ta. A felek meg­ál­la­pod­tak a 2.700.000 forin­tos vétel­ár­ban és a vád­lott 700 euro fog­la­lót adott az eladónak.

Néhány nap­pal később a vád­lott ismé­tel­ten Pécs­re érke­zett abból a cél­ból, hogy az autót átné­zes­se egy szak­szer­viz­ben, illet­ve a vétel­ár fenn­ma­ra­dó részét a sér­tett­nek kifi­zes­se. Az autó­szer­viz­ben a gép­jár­mű átvizs­gá­lá­sát köve­tő­en arról tájé­koz­tat­ták a vád­lot­tat, hogy az autó­nak szá­mos prob­lé­má­ja van, rossz a műsza­ki állapota.

A vád­lott emi­att a gép­jár­mű­vet már nem akar­ta meg­ven­ni, hanem vissza­kö­ve­tel­te az álta­la átadott fog­la­lót. Mivel a sér­tett mind­ezt meg­ta­gad­ta, ezért a szer­viz telep­he­lyén közöt­tük vita ala­kult ki, majd a vád­lott a saját gép­ko­csi­já­ból egy kala­pá­csot vett elő, amellyel szét­ver­te az álta­la koráb­ban meg­vá­sá­rol­ni kívánt autót. Ezt köve­tő­en a vád­lott a szer­viz­ben dol­go­zó­kat meg­kér­te, hogy érte­sít­sék a rendőrséget.

A férfi a ron­gá­lás­sal 900.000 forint kárt okozott.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a ron­gá­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A képe­ket a sérült autó­ról készí­tet­te a nyo­mo­zó hatóság.