Főoldal » Hírek » Német kábítószercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a német fér­fi­nak, aki 5 kilo­gramm hero­int csempészett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022. május 24-én dél­után jelent­ke­zett belé­pés­re az álta­la veze­tett autó­val Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re Rösz­ké­nél. A belép­te­tés­kor elren­delt téte­les ellen­őr­zés során a pénz­ügy­őrök az autó utas­te­ré­ben meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak több mint 5 kilo­gramm hero­int. A gya­nú­sí­tott a kábí­tó­szert az uta­zó­bő­rönd­jé­ben rej­tet­te el. A pénz­ügy­őrök­nek az tűnt fel, hogy a bőrönd fala a szo­kott­nál vas­ta­gabb és súlya üre­sen is túl nagy. A gya­nú­sí­tott a kábí­tó­szert 13 cso­mag­ban, fóli­á­ba teker­ve rej­tet­te el. A férfi elő­ál­lí­tá­sa során azt is meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy rövid­del azt meg­elő­ző­en mari­hu­á­nát fogyasztott.

A kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.