Főoldal » Hírek » Nemzetközi embercsempész bűnszervezettel szemben emelt vádat az ügyészség - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 19 iraki, palesz­tin és magyar fér­fi­val ille­tő­leg nővel szem­ben, akik 2019. decem­be­re és 2020. októ­be­re között 160 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy hatá­ron átnyú­ló bűn­szer­ve­zet tag­jai vol­tak, akik a szer­ve­zet szerb olda­lon műkö­dő veze­tő­jé­nek irá­nyí­tá­sa mel­lett a bűn­cse­lek­mé­nye­ket Magyar­or­szá­gon követ­ték el. A vád­lot­tak egy­részt a bűn­szer­ve­zet közép­szin­tű szer­ve­zői, illet­ve a leg­al­só szin­ten műkö­dő vég­re­haj­tók vol­tak. A szer­ve­zők fel­ada­ta volt a bűn­szer­ve­zet szerb olda­lon műkö­dő tag­jai által a hatá­ron ille­gá­li­san átcsem­pé­szett sze­mé­lyek jel­lem­ző­en Auszt­ri­á­ba tör­té­nő eljut­ta­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa szál­lí­tók, és az azt biz­to­sí­tó figye­lők beszer­ve­zé­sé­vel. Ezen túl­me­nő­en szál­lí­tó jár­mű­ve­ket, mun­ka­te­le­fo­no­kat, egy­szer hasz­ná­la­tos SIM kár­tyá­kat sze­rez­tek be, vala­mint a rend­őrök által sűrűn ellen­őr­zött autó­pá­lyák helyett ala­cso­nyabb rendű uta­kon ter­vez­ték a szál­lí­tá­so­kat, a lebu­ká­sok elke­rü­lé­se érde­ké­ben. A szer­ve­zet tag­jai egy­más között fel­osz­tot­ták a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nél a sike­res szál­lí­tá­sok ese­té­re az ille­gá­lis határ­át­lé­pők által letét­be helye­zett feje­ként több ezer eurót.

A vád­lot­tak a 2019. decem­be­re és 2020. októ­be­re között leg­alább 37 eset­ben 160 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Auszt­ri­á­ba jut­ta­tá­sá­ban működ­tek közre.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor rész­ben letar­tóz­ta­tás­ban, rész­ben sza­bad­lá­bon levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­val kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/blokkolva-a-bunszervezet#3