Főoldal » Archív » Nemzetközi rendőri és ügyészi együttműködés eredményeképpen elfogták a csengelei gyilkosság gyanúsítottját

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra kibo­csá­tott euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az oszt­rák bűn­ügyi ható­sá­gok elő­ál­lí­tot­ták azt a fér­fit, aki a 2017. decem­ber 5. nap­ján Csen­ge­lén tör­tént gyil­kos­ság elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó megalapozottan.

A Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság ren­delt el nyo­mo­zást több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a 2017. decem­ber 5. nap­ján az éjje­li órák­ban tör­tént ember­ölés­sel össze­füg­gés­ben. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint fenti napon éjjel 03 óra 15 perc­kor az M5 autó­pá­lyán Buda­pest felől Sze­ged irá­nyá­ba halad­va a Csen­ge­lei pihe­nő­he­lyen az elkö­ve­tő több lövés­sel meg­ölt egy bol­gár állam­pol­gárt, vala­mint súlyos élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott egy német állam­pol­gár­nak. Utób­bi éle­tét a sür­gős orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő­en sike­rült megmenteni.

Az eljá­rás során fel­me­rült bizo­nyí­té­kok alap­ján a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel egy német állam­pol­gár­sá­gú, de Auszt­ri­á­ban élő férfi gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en azon­nal elhagy­ta Magyar­or­szág terü­le­tét és Auszt­ri­á­ba távo­zott. A rend­őr­ség­nek az ügyész­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben sike­rült az elkö­ve­tő sze­mé­lyét beazo­no­sí­ta­ni. Miu­tán a gya­nú­sí­tott sze­mé­lye ismert­té vált, a Csong­rád Megyei Főügyész­ség euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság felé sür­gős­sé­gi eljá­rást kez­de­mé­nyez­ve. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott 36 órán belül az ügyész­ség az indít­ványt a bíró­ság­nak meg­tet­te, vala­mint fel­vet­te a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a kap­cso­la­tot az euró­pai ügyé­szi szer­ve­zet­tel, az Euro­just­tal is annak érde­ké­ben, hogy a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a gya­nú­sí­tott elfo­gá­sa soron kívül megtörténjen.

Ennek érde­ké­ben a Csong­rád Megyei Főügyész­ség Euró­pai Nyo­mo­zá­si Hatá­ro­za­tot is bocsá­tott ki az oszt­rák ható­sá­gok felé a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált gép­ko­csi és lőfegy­ver, vala­mint egyéb bizo­nyí­té­kok oszt­rák ható­sá­gok álta­li biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. A főügyész­ség az Euró­pai Nyo­mo­zá­si Hatá­ro­za­tot az Euro­jus­ton keresz­tül köz­vet­le­nül továb­bí­tot­ta az oszt­rák ügyé­szi szer­vek felé. A főügyész­ség a nyo­mo­zás elren­de­lé­sét köve­tő­en a gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ig a német és az oszt­rák ügyé­szi szer­vek­kel az Euro­jus­ton keresz­tül folya­ma­tos kap­cso­lat­ban volt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra kibo­csá­tott euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az oszt­rák bűn­ügyi szer­vek a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó német állam­pol­gárt Auszt­ri­á­ban elő­ál­lí­tot­ták és átadá­si őri­zet­be vet­ték, vala­mint a főügyész­ség által kibo­csá­tott Euró­pai Nyo­mo­zá­si Hatá­ro­zat­ra az álta­la hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit lefog­lal­ták a fel­té­te­le­zett elkö­ve­té­si esz­köz­zel együtt.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mel­lett a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja. A gya­nú­sí­tott átadá­sá­ról az ille­té­kes oszt­rák bíró­ság fog dön­te­ni infor­má­ci­ó­ink sze­rint a mai napon.