Főoldal » Hírek » Nevelt lányával szemben követett el szexuális erőszakot - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki élet­tár­sa kis­ko­rú gyer­me­két sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kényszerítette. 

A zalai férfi 2014-ben egy inter­ne­tes társ­ke­re­sőn ismer­ke­dett meg későb­bi élet­tár­sá­val, aki 2019-ben az akkor 11 éves lányá­val a vád­lott­hoz köl­tö­zött. A spe­ci­á­lis isko­lá­ban tanu­ló kis­lány a vád­lott­hoz érzel­mi­leg szo­ro­san kötő­dött, aki részt vett a sér­tett neve­lé­sé­ben, gon­do­zá­sá­ban. 2019. augusz­tu­sá­ig a vád­lott ott­ho­ná­ban – élet­tár­sa távol­lé­té­ben – több alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett, illet­ve végez­te­tett a fel­ügye­le­té­re bízott sértettel.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.