Főoldal » Hírek » Nézeteltérésből verekedés - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik a sörö­ző­ben vere­ked­tek össze.

A vád­irat sze­rint  2022. októ­ber 16-án a toko­di sörö­ző­ben az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő fia­ta­labb vád­lott oda­ment az idő­sebb fér­fi­hoz, és azt mond­ta neki, adja oda neki a mobil­te­le­fon­ját,  mivel ittas­sá­ga miatt azt hitte, hogy ez a férfi róla fel­vé­telt készít.  A meg­szó­lí­tott férfi ennek nem tett ele­get, egy­út­tal meg­kér­dez­te, hogy miért adná oda. Ezután a fia­ta­labb férfi azt ordí­tot­ta, hogy „mutas­sa a tele­font”, majd pofon ütöt­te az idő­sebb vád­lot­tat, aki fel­kelt az asz­tal­tól, majd három­szor meg­lök­te táma­dó­ját. A meg­lö­kött férfi egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te az idő­sebb férfi arcát, aki ezután az ittas­sá­ga miatt a föld­re esett fér­fi­ba bele­rú­gott, három­szor ököl­lel meg­ütöt­te és vissza­nyom­ta a földre.

Egy nő meg­pró­bál­ta a vere­ke­dő­ket szét­vá­lasz­ta­ni. Ezután az idő­sebb férfi még négy­szer bele­rú­gott a másik fér­fi­ba, egy­szer pedig halán­té­kon ütöt­te. Az idő­sebb vád­lott­nak orr­csont­tö­ré­se, a fia­ta­labb­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az idő­sebb fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tést, a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki. 

A fel­vé­telt a sörö­ző biz­ton­sá­gi kame­rá­ja készítette.