Főoldal » Hírek » Nőnek adta ki magát egy férfi, aki pénzt kért óvatlan férfiaktól, illetve zsarolással követelt utalást - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A zsa­ro­lás bűn­tet­te, csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elren­del­te egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő az inter­ne­ten nőnek adta ki magát, így kért pénzt óvat­lan fér­fi­ak­tól, illet­ve zsa­ro­lás­sal köve­telt tőlük átuta­lást. A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, az elkö­ve­tő és védő fellebbezett. 

A nyo­mo­zó ható­ság 15 rend­be­li zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, 38 rend­be­li csa­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­vel, és 1 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­vel gya­nú­sít­ja az elkövetőt.

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint inter­ne­tes olda­la­kon külön­fé­le női álne­ve­ken regiszt­rált, ezek­hez az inter­net­ről töl­tött le fotó­kat. Az álpro­fi­lon keresz­tül kap­cso­lat­ba került fér­fi­ak­tól valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va pénzt kért, illet­ve továb­bi pénz­össze­gek átuta­lá­sát köve­tel­te, miköz­ben a sér­tet­te­ket meg­fe­nye­get­te, hogy a csa­lád­juk, mun­ka­he­lyük, vál­lal­ko­zá­suk előtt nyil­vá­nos­sá teszi koráb­bi leve­le­zé­sü­ket, illet­ve azt a tényt, hogy társ­ke­re­ső oldal­ra regiszt­rál­tak, és itt kap­cso­la­tot létesítettek.

Az egyik eset­ben az elkö­ve­tő valót­la­nul azt ígér­te a sér­tett­nek, hogy talál­ko­zik vele, ezért cse­ré­be 80.000 forin­tot kért. A sér­tett 2020. szep­tem­ber 30-án átutal­ta ezt az össze­get. Ezt köve­tő­en a férfi az édes­any­ja orvo­si keze­lé­sé­nek költ­sé­ge­i­re kért pénzt, ezért a sér­tett három­szor össze­sen 380.000 forin­tot utalt át. Ezután az elkö­ve­tő azt állí­tot­ta, hogy fel­bé­rel­ték arra, hogy a sér­tett­ről ada­to­kat sze­rez­zen azért, hogy lelep­le­ző cik­ket írja­nak róla. A sér­tett félel­mé­ben össze­sen 300.000 forin­tot utalt. Ezután az elkö­ve­tő hamis ügy­vé­di ira­to­kat készí­tett, azo­kat meg­küld­te sér­tett­nek, ennek okán ügy­vé­di költ­ség­re köve­telt pénzt. A sér­tett két alka­lom­mal össze­sen 295.000 forin­tot utalt.

Ezután az elkö­ve­tő fenye­ge­té­sé­re, misze­rint kiad­ja a róla meg­szer­zett infor­má­ci­ó­kat, a sér­tett  520.000 forin­tot utalt át. A férfi a fen­ti­e­ken kívül is kért pénzt a vissza­fi­ze­tés szán­dé­ka nél­kül, így a sér­tett huszon­há­rom alka­lom­mal utalt át külön­bö­ző összegeket.

Az elkö­ve­tő ennek a sér­tett­nek csa­lás­sal és zsa­ro­lás­sal össze­sen 2.631.090 forint kárt okozott.