Főoldal » Hírek » Notórius bolti tolvajt tartóztattak le- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak az 55 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021 júli­u­sá­ban több élel­mi­szer­lánc­hoz tar­to­zó áru­ház­ból is rend­sze­re­sen lopott, vala­mint egy ingat­lan­ba is betört.

A férfi 2021. júli­us 2-a és 19-e között kilenc­szer lopott külön­bö­ző áru­há­zak­ból élel­mi­sze­re­ket, sze­szes ita­lo­kat, koz­me­ti­kai sze­re­ket és műsza­ki cik­ke­ket, közel 500.000 Ft értékben.

A tol­vajt az áru­há­zak biz­ton­sá­gi őrei oly­kor tet­ten érték, míg más ese­tek­ben alkal­man­ként több tíz­ezer Ft érté­kű ter­mé­ket juta­tott ki az üzletekből.

A gya­nú­sí­tott ezután 2021. júli­us 12-én egy sal­gó­tar­já­ni házba is betört, ahon­nan műsza­ki cik­ke­ket és szer­szá­mo­kat tulaj­do­ní­tott el.

Az ügyész­ség – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a jöve­de­lem­mel, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, meg­él­he­té­sét lopá­sok­ból fede­ző férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét az is indo­kol­ta, hogy a férfi az egyik vele szem­ben meg­in­dult eljá­rás­ban köz­vet­le­nül kihall­ga­tá­sa után, az őri­zet­ből sza­ba­dul­va is lopni indult.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.