Főoldal » Archív » Nyílkészlettől tabletig mindent árult az internetes csaló

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 29 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki alig több mint négy hónap lefor­gá­sa alatt 36 vevő­jét káro­sí­tot­ta meg azzal, hogy az inter­ne­ten árult ter­mék vétel­árát előre elutal­tat­ta velük, a ter­mé­ket azon­ban esze ágá­ban sem volt elküldeni.

A 29 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­nek nem volt miből meg­él­nie, ezért az inter­net­ről képe­ket töl­tött le és az azo­kon lévő, kelen­dő tár­gya­kat 2016 már­ci­u­sa és júli­u­sa között eladás­ra kínál­ta külön­bö­ző inter­ne­tes por­tá­lo­kon. A vád­lott a ter­mé­kek vétel­árát előre kifi­zet­tet­te a vevő­i­vel, akik­nek egy meg­adott bank­szám­lá­ra kel­lett az össze­get átutal­ni­uk. A férfi a meg­hir­de­tett tár­gyak­kal tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­zett, így azo­kat nem is volt módja meg­kül­de­ni a vevők­nek, de ez nem is állt szán­dé­ká­ban. Célja kizá­ró­lag az áruk vétel­árá­nak csa­lárd meg­szer­zé­se volt, amely­hez az akko­ri barát­nő­je bank­szám­lá­ját is – anél­kül, hogy őt ebbe beavat­ta volna - igény­be vette.

A férfi több­nyi­re elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket, mobil­te­le­fo­no­kat, tab­le­tet, moni­tort kínált eladás­ra, de volt, aki darts nyíl­kész­le­tért vagy újsá­gért fize­tett hiába.

Győr­től Pát­ro­há­ig, szer­te az ország­ban össze­sen 36 áldo­za­tát káro­sí­tot­ta meg, akik­nek gya­nút­lan­sá­gát kihasz­nál­va egyen­ként 3-4 ezer forint és 50 ezer forint közöt­ti össze­ge­ket szer­zett meg. 24 káro­sult jelen­tett be pol­gá­ri jogi igényt kára meg­té­rí­té­se iránt. A vád­lott alig több mint négy hónap lefor­gá­sa alatt össze­sen 645 ezer forint­tal gaz­da­go­dott, majd utána elér­he­tet­len­né vált.

A koráb­ban szö­kés­ben volt, idén júni­us óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely a bűn­hal­ma­zat­ra figye­lem­mel a tör­vény sze­rint 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.