Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nyolc év börtönbüntetésre ítélték a zuglói támadót – eredményes vádemelés

A férfi az éjje­li órák­ban támadt rá egye­dül köz­le­ke­dő nőkre, és bán­tal­maz­ta őket, első­fo­kon 8 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­ték, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett. 

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 30 éves férfi 2016 decem­be­re és 2017 ápri­li­sa között a XIV. kerü­let­ben, nők sérel­mé­re a nemi élet sza­bad­sá­ga elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el. A vád­lott az éjsza­kai órák­ban a sze­mély­gép­ko­csi­já­val a kerü­le­tet járta, és – álta­lá­ban éjsza­kai tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­köz­ről leszál­ló – gya­lo­go­san és egye­dül köz­le­ke­dő nőket kez­dett követ­ni. A férfi egy idő után kiszállt a kocsi­já­ból, mez­te­le­nül, sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak lep­le­zé­se cél­já­ból arcát sál­lal, vagy álarc­cal takar­va, majd a sér­tet­tek­re támadt.

A férfi négy nőt táma­dott meg ebben az idő­szak­ban, őket fizi­ka­i­lag és sze­xu­á­li­san is bán­tal­ma, illet­ve meg­kí­sé­rel­te bán­tal­maz­ni. A cse­lek­mény követ­kez­té­ben az egyik sér­tett súlyos egész­ség­rom­lást szen­ve­dett. A BRFK XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a fér­fit az utol­só cse­lek­ményt köve­tő­en, egy napon belül azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A ter­hel­tet a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség négy rend­be­li – két eset­ben kísér­le­ti szak­ban maradt– sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és súlyos egész­ség­rom­lást okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint, és őt 8 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság emel­lett fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.

Az ügyész­ség az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re, a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.