Főoldal » Archív » Nyolcan erőszakolták meg a fiatal lányt egy borsodi kis faluban - fotóval

A tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal, egy­más cse­lek­mé­nyé­ről tudva, töb­bek által elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség nyolc fér­fi­val, köz­tük egy alig 16 éves fia­tal­ko­rú­val szemben.

 A sér­tett lány 2017 júni­u­sá­ban a falu­ban talál­ko­zott össze az álta­la egyéb­ként ismert két huszon­éves fér­fi­val. Ők meg­kí­nál­ták cigi­vel, amit közö­sen elszív­tak. Ennek hatá­sá­ra a lány erő­sen bódult álla­pot­ba került, vég­tag­jai nehe­zen mozog­tak. A fér­fi­ak bekí­sér­ték egy romos, lakat­lan házba, ahol újabb ciga­ret­tát adtak neki. A véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került nővel aka­ra­ta elle­né­re mind­ket­ten közö­sül­tek. Idő­köz­ben érke­zett meg a har­ma­dik tár­suk, aki szin­tén kihasz­nál­va a sér­tett bódult álla­po­tát vele közösült.

Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet átvit­ték a szem­ben lévő házba és ott még továb­bi öt vád­lott, köz­tük egy 16 éves fia­tal­ko­rú is sze­xu­á­li­san erő­sza­kos­ko­dott vele.

A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy a falu­ban elter­je­dő hírre az egyik vád­lott fele­sé­ge a hely­szín­re ment, és fér­jét szá­mon kérte a dologról.

A kábult lány csak más­nap haj­nal­ban tudott haza­men­ni. Szer­ve­ze­té­ben a vizs­gá­la­tok szin­te­ti­kus kábí­tó­szert mutat­tak ki, tes­tén hor­zso­lá­sok, bevér­zé­sek voltak.

A nyolc vád­lott­ból hatan jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

Az ügyész­ség a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tak ese­té­ben fegy­ház­bün­te­tést, fia­tal­ko­rú tár­suk tekin­te­té­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­nét és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.