Főoldal » Hírek » Nyomkövetőt is szerelt a kiszemelt hölgy autójára a zaklató- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 34 éves férfi más­fél éven keresz­tül üldöz­te sze­rel­mé­vel a 32 éves sér­tet­tet, és még egy nyom­kö­ve­tőt is sze­relt az autó­já­ra, hogy tudja, merre jár.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 34 éves ter­helt és a 32 éves sér­tett 2019 máju­sá­ban ismer­ked­tek meg, és a vád­lott kap­cso­la­tot sze­re­tett volna kiala­kí­ta­ni a sér­tet­tel, aki ezt vissza­uta­sí­tot­ta. Ennek elle­né­re a férfi közös­sé­gi olda­la­kon, e-mailen folya­ma­to­san írt a sér­tett­nek, aki hiába kérte nyo­ma­té­ko­san, hogy hagy­ja békén.

Végül a sér­tett fel­je­len­tést tett a férfi ellen, de a ter­hel­tet ez sem aka­dá­lyoz­ta meg abban, hogy foly­tas­sa zak­la­tó tevé­keny­sé­gét. A ter­helt a sér­tett akar­ta elle­né­re rend­sze­re­sen virág­csok­ro­kat, aján­dé­ko­kat kül­dött a hölgy­nek, vagy hagyott az autóján.

A ter­helt nyolc hónap alatt több mint két­száz e-mail üze­ne­tet kül­dött a sér­tett mun­ka­he­lyi e-mail címé­re, közös­sé­gi olda­lon is több­ször keres­te a sér­tet­tet, lakó­he­lyén pedig 30 alka­lom­mal jelent meg személyesen.

Végül a vád­lott vásá­rolt egy GPS nyom­kö­ve­tőt is, és azt a sér­tett autó­já­ra fel­sze­rel­te azért, hogy pon­to­san meg tudja hatá­roz­ni, hogy a sér­tett hol tartózkodik.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel - négy év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.