Főoldal » Hírek » Nyomkövetővel ellenőrizte volt feleségét – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki válá­suk után rend­sze­re­sen hábor­gat­ta volt házas­tár­sát tele­fon­hí­vá­sa­i­val, les­ke­lő­dé­sé­vel, illet­ve egy nyom­kö­ve­tő készü­lék használatával.

A vád lénye­ge sze­rint a Bala­ton déli part­já­nak egyik váro­sá­ban élő vád­lott nem tudott bele­nyu­god­ni a hosszú ideig tartó házas­sá­gá­nak fel­bon­tá­sá­ba, ezért közel egy éven keresz­tül több módon zak­lat­ta volt házastársát.

A férfi a sér­tet­tet szá­mos alka­lom­mal fel­hív­ta azért, hogy az asszony békül­jön ki vele. A sér­tett hiába kérte a vád­lot­tat, hogy hagy­jon fel a hábor­ga­tá­sá­val, a férfi ennek nem tett ele­get, hanem a hívá­so­kon túl rend­sze­re­sen – akár napon­ta több­ször – meg­je­lent a nő ott­ho­ná­nál, bement az udvar­ra, az abla­ko­kon kém­lelt be, vagy a szem­ben lévő ingat­lan növény­ze­te mögött bújt el és onnan tar­tot­ta szem­mel a sértettet.

A volt férj továb­bá egy mobil­te­le­fon­hoz csat­la­koz­tat­ha­tó nyom­kö­ve­tő készü­lé­ket is beszer­zett, amit a sér­tett kocsi­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ba rej­tett. A ter­helt ezt köve­tő­en azt is tudta ellen­őriz­ni, hogy a volt házas­tár­sa merre köz­le­ke­dik az autó­já­val, amit a jel­zés alap­ján nem csak a moni­to­ron keresz­tül, hanem több­ször tény­le­ge­sen is köve­tett a hasz­ná­la­tá­ban lévő kocsikkal.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.

A nyom­kö­ve­tő­ről a képet a fonyó­di rend­őrök készí­tet­ték az esz­köz lefoglalásakor.