Főoldal » Archív » Nyomozás elrendelése állatkínzás miatt

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el állat­kín­zás vét­sé­ge miatt az egyik közös­sé­gi olda­lon meg­osz­tott vide­ó­fel­vé­tel alapján.

Egy váci férfi tett fel­je­len­tést a Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt isme­ret­len tet­tes ellen, aki az egyik közös­sé­gi olda­lon nyil­vá­nos­ság­ra hozott fel­vé­te­lek sze­rint több alka­lom­mal bán­tal­ma­zott egy kis­macs­kát, bele­rú­gott, a fal­hoz csap­ta azt, illet­ve a hűtő­szek­rény fagyasz­tó­já­ba zárta.

Mivel a vide­ó­fel­vé­te­len látot­tak meg­ala­poz­zák az állat­kín­zás elkö­ve­té­sé­nek gya­nú­ját, ezért a Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a nyo­mo­zást, mely­nek tel­je­sí­té­sé­vel a Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got bízta meg.