Főoldal » Archív » Nyomozás indult az ún. Microsoft ügyben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség külö­nö­sen jele­nős kárt okozó csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ren­delt el nyo­mo­zást az ügyben.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­ma és az Ame­ri­kai Tőzs­de­fel­ügye­let a Mic­ro­soft Magyar­or­szág Szá­mí­tás­tech­ni­kai Szol­gál­ta­tó és Keres­ke­del­mi Kft. által érté­ke­sí­tett szoft­ver­li­cen­cek érté­ke­sí­té­se ügyé­ben foly­ta­tott, nem bűn­ügyi vizs­gá­la­tá­ról doku­men­tu­mo­kat hozott nyilvánosságra.

Ezt köve­tő­en a Leg­főbb Ügyész­ség azzal a kérés­sel for­dult az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­má­hoz, hogy vala­mennyi, az ügy­ben rele­váns és eset­leg bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló infor­má­ci­ó­ját küld­je meg részére.

Fenti ügy­ben két fel­je­len­tés is érke­zett a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re, amely fel­je­len­tés kiegé­szí­tést ren­delt el.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­má­nak vála­sza idő­köz­ben meg­ér­ke­zett, és a nyil­vá­nos­ság­ra hozott doku­men­tu­mok elsőd­le­ges elem­zé­sé­re is sor került. Mivel a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség, és meg­lé­te ese­tén a sze­mély­re szóló meg­ala­po­zott gyanú csak bün­te­tő­el­já­rás kere­té­ben tisz­táz­ha­tó, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-a-feljelentes-kiegesziteset-rendelte-el-a-microsoft-magyarorszag-szamitastechnikai-szolgaltato-es-kereskedelmi-kft-altal-ertekesitett-szoftverlicenceket-erintoen/