Főoldal » Hírek » Nyugtatót kevertek az idős férfi kávéjába - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás miatt emelt vádat egy 38 és egy 20 éves rét­sá­gi nő ellen, akik idős isme­rő­sük kávé­já­ba nyug­ta­tót kever­tek, majd ellop­ták az értékeit.

2021 júli­u­sá­ban a 38 és a 20 éves nő, akik közül a fia­ta­labb taka­rí­tó­ként dol­go­zott a 74 éves fér­fi­nél, elha­tá­roz­ták hogy meg­szer­zik annak bankkártyáját.

A 38 éves nő kever­te a kávé­ba a nyug­ta­tót, majd azt oda­ad­ta 20 éves tár­sá­nak, aki a taka­rí­tás­ra érkez­te­kor meg­itat­ta azt a sér­tet­tel. A férfi hama­ro­san esz­mé­le­tét vesz­tet­te, a nő pedig ellop­ta a férfi pénz­tár­cá­ját - benne az okmá­nya­i­val, a bank­kár­tyá­já­val és 2.000 Ft készpénzzel.

A bank­kár­tyá­val a 38 éves nő – fér­jé­vel és sógo­rá­val kiegé­szül­ve – bevá­sá­rol­ni ment, ahol közel 48.000 Ft-ot köl­töt­tek el, majd a nő az áldo­zat okira­ta­it eltüzelte.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két nővel szem­ben rab­lás miatt emelt vádat. Az idő­sebb nőnek ezen felül infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás és okirat­tal vissza­élés miatt is felel­nie kell. Mivel a két fér­fi­ro­kon annak tuda­tá­ban vásá­rolt a bank­kár­tyá­val, hogy azt a 20 éves nő jogo­su­lat­la­nul sze­rez­te meg, szin­tén infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás miatt kell a bíró­ság előtt felelniük.

Az ügyész­ség a két nővel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a két férfi esté­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás­ra és a bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.