Főoldal » Archív » Okmányirodai ügyintézőnek ajánlott vesztegetési pénzt, aki ezt visszautasította– egyezségkötés alapján született jogerős ítélet

A ter­helt­tel a Fővá­ro­si Főügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által kínált lehe­tő­sé­get kihasz­nál­va egyez­sé­get kötött, majd az alap­ján nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A bíró­ság az egyez­ség tar­tal­má­val egye­ző­en a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re elítélte.

A vád­irat sze­rint a 39 éves férfi – aki koráb­ban köz­tiszt­vi­se­lő­ként, műszaki-gazdasági ügy­in­té­ző mun­ka­kör­ben is dol­go­zott – 2016 feb­ru­ár­já­ban a Fővá­ros Kor­mány­hi­va­ta­la XVIII. Kerü­le­ti Hiva­ta­lá­nak Kor­mány­ab­la­kát azzal keres­te meg, hogy egy magyar állam­pol­gár isme­rő­sé­nek sür­gő­sen útle­vél­re lenne szük­sé­ge. A férfi pár nap­pal később meg­je­lent egy hono­sí­tott magyar állam­pol­gár­ként bemu­ta­tott fér­fi­val és egy tol­máccsal, mivel a kérel­me­ző nem beszélt magyarul.

Az ügy­in­té­ző nem fogad­ta be a kérel­met, mivel két­sé­ges­nek tűnt a magyar állam­pol­gár­ság. Erre a köz­ve­tí­tő­ként eljá­ró vád­lott közöl­te, hogy a jómó­dú kérel­me­ző 500 eurót is haj­lan­dó fizet­ni azért, hogy meg­le­gyen az útle­ve­le. A kor­rup­ci­ós aján­la­tot az ügy­in­té­ző vissza­uta­sí­tot­ta, azon­ban a vád­lott később, tele­fo­nos üze­net­ben már 1000 eurót aján­lott fel a részé­re. A hiva­ta­los sze­mély azon­ban ezt is eluta­sí­tot­ta, és a tör­tén­tek­ről tájé­koz­tat­ta a hiva­tal­ve­ze­tőt, aki az ügy­ben fel­je­len­tést tett.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­sé­ge­ket kihasz­nál­va, a Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő ter­helt­tel egyez­ség meg­kö­té­sét kez­de­mé­nyez­te. A ter­helt és védő­je elfo­gad­ta az ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott fel­té­te­le­ket, misze­rint az ügyész­ség 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát veszi tudo­má­sul, a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alóli elő­ze­tes men­te­sí­tés­sel, így az egyez­ség létrejött.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt, a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott tovább­ra is beis­mer­te a bűnös­sé­gét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ta, és azzal azo­nos tar­ta­lom­mal nyom­ban íté­le­tet hozott; annak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tat 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 3 évre fel­füg­gesz­tet­te, a fér­fit elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben részesítette.

Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.