Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ököllel ütötte a bíróság ajtaját, majd a nadrágját is letolta egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ököl­lel ütöt­te a bíró­ság ajta­ját azért, hogy bejus­son oda, majd letolt alsó­ne­mű­vel muto­gat­ta magát az utcán.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a fér­fi­nak idén nyá­ron dolga volt a bíró­ság épü­le­té­ben, Győr­ben. Oda kerék­pár­ral érke­zett, amit a rend­őr­ség szol­gá­la­ti jár­mű­ve­i­nek fenn­tar­tott par­ko­ló­hely mel­let­ti köz­úti jel­ző­táb­lá­hoz láncolt.

Egy, a szol­gá­la­tát éppen tel­je­sí­tő, szin­tén a bíró­sá­gon meg­je­le­nő rend­őr­őr­nagy jelez­te az éppen távo­zó fér­fi­nak, hogy aka­dá­lyoz­za a szol­gá­la­ti jár­mű­vek­kel való par­ko­lást az erre a célra fenn­tar­tott helyen, ezért a férfi vissza­ment az épü­let­be és meg­kér­dez­te a bíró­ság egyik alkal­ma­zott­já­tól, hogy hova zár­hat­ja a kerék­pár­ját. Az útba­iga­zí­tást köve­tő­en a férfi dühöng­ve távo­zott az épü­let­ből, az utcán is foly­tat­ta a han­gos­ko­dást, szid­ta a bíró­sá­gi terem­őrö­ket, majd a bíró­ság bejá­ra­tá­hoz vissza­fu­tott, az ajtót ököl­lel ütni kezd­te és han­go­san köve­tel­te, hogy enged­jék be.

Mivel nem nyert bebo­csá­tást, obsz­cén jel­ző­ket kia­bál­va han­gos­ko­dott még egy rövid ideig, vala­mint tovább ütöt­te az ajtót, végül eltá­vo­lo­dott az épü­let­től és a köze­li gya­log­át­ke­lő­he­lyen letol­ta az alsó­ne­mű­jét, hogy meg­mu­tas­sa az arra járók­nak, neki a bíró­ság miatt mek­ko­ra here­sér­ve van. A férfi cse­lek­mé­nyé­nek végül rend­őri intéz­ke­dés vetett véget.

A vád­lott ter­hé­re rótt cse­lek­mény két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel sújt­ha­tó. Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.